سامانه نیما و حواله نیمایی

ارز نیمایی

سامانه نیما و حواله نیمایی پس از تحریم شدن ایران دولت مردان برای جلوگیری از خارج شدن ارز به فکر طراحی سامانه ای افتادند که در سال 97 بانک مرکزی سامانه نیما را رونمایی کرد دلیل راه اندازی این سامانه جلوگیری از خروج بی رویه ارز بوده و با وجود این سامانه می توانند مقدار […]